• تلفن: 88985740 - 88985359
 • info@ssqa.ir
 • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

موفقیت مستمر سازمان ها و شرکت ها به دو عامل بستگی دارد: عملکرد عالی و سلامت سازمانی

عملکرد مقطعی سازمان، می تواند به عوامل برون سازمانی بسیاری وابسته باشد ولی حداقل 50 درصد از موفقیت سازمان، ناشی از برقراری سلامت سازمانی است که در کنترل مدیریت سازمان است.

فواید دریافت گواهینامه سلامت سازمانی

سلامت سازمانی عبارت است از: انطباق سازمان با شرایط حال، ساختن آینده سازمان با پیشگیری از فساد، سریعتر از رقبا حرکت کردن و  بازار را در اختیار داشتن، لذا هر سازمان ، موسسه و یاشرکتی که "گواهینامه سلامت سازمانی" را دریافت کند، اعتماد مسئولین، ناظران ، مشتریان، و ذینفعان خود و آحاد جامعه را به همراه دارد.

                             

تشکیلات سلامت سازمانی

chart 1 

 

ارکان سلامت سازمانی

شورای سیاستگذاری  سلامت سازمانی، بالاترین رکن تصمیم گیری را بر عهده دارد و ارکان آن شامل:

 • دبیرخانه 
 • کمیته فنی و ارزشیابی

می باشد. شورای سیاستگذاری، با دعوت از نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی که به سلامت سازمانی ارج می گزارند تشکیل می شود.

شرایط عمومی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه سلامت سازمانی مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.
 
حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه 

متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه معترض باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتباً به كمیته فنی و ارزشیابی ارسال داشته و در این خصوص رأی كمیته فنی و ارزشیابی ملاك عمل قرار خواهد گرفت

تجدید نظر خواهی

فرآیند ارزیابی در مدل سلامت سازمانی بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه از سوی کمیته فنی و ارزشیابی تعیین گردیده ، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان  با آگاهی از این فرآیند حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. 

متقاضیان صرفاً در صورتی كه در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه  سلامت سازمانی درخواست كنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید..


 
مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه  سلامت سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است

معیارهای ارزیابی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی 

14 شاخص ارزیابی سلامت سازمانی عباتنداز:

1- هوشمندی سازمانی

2- جهت گیری 

3- رهبری

4- اعتبار و سرمایه اجتماعی

5- فرهنگ سازمانی

6- انگیزش

7- سازماندهی و هماهنگی

8- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

9- یادگیری و نوآوری 

10- سرمایه انسانی 

11- حقوق ذینفعان 

12- منابع و شرکا

13-قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی

14-خشنودی ذینفعان

مراحل بررسی و هزینه ها

مراحل بررسی و هزینه های سازمان های متقاضی مشارکت در گواهینامه سلامت سازمانی در 7 مرحله تدوین گردیده است:

 • فراخوان عمومی طی بخشنامه ای حاوی معیارها و روش و فرم معرفی نامه و نیز اطلاع کتبی به کلیه ارگان ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات و شرکت های متقاضی و شاخص
 • جمع آوری معرفی نامه ها
 •  بررسی معرفی نامه ها و اعلام اسامی متقاضیان
 •  جمع آوری اظهارنامه و مدارک
 • بررسی، صحه گذاری و امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی توسط کمیته ارزیابان
 •  اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری در خصوص گزارش های کمیته ارزیابان
 •  ارائه گزارش نهایی ارزیابی


به موجب امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی، مراحل ذیل پیش بینی شده است:

الف -    شناسایی سازمان ها و شرکت های متقاضی

1-    معرفی‌نامه‌ها از طریق فراخوان عمومی در روزنامه و همچنین سایت دبیرخانه سلامت سازمانی دریافت می شود. در این فراخوان سازمان ها و شرکت های واجد شرایط با ذکر دلایل توجیهی خود در خصوص معیارهای اعلام شده به دبیرخانه معرفی می شوند.
2-    سازمان ها و شرکت های متقاضی گواهینامه سلامت سازمانی بصورت داوطلب خود را به دبیـرخانه  معـرفی می نمایند.

ب -    ارزیابی سوابق بر اساس اصل خوداظهاری

1-   پس از تعیین متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی ، نامه ای رسمی به همراه فرم سوابق برای منتخبین ارسال می گردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه  عودت دهند.
2-    متعاقباً سوابق و مدارک دریافتی، مورد بررسی کمیته ارزیابان گواهینامه قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با متقاضیان اقدام خواهد شد.
3-    امتیازدهی خام به هر یک از عوامل اظهار شده متقاضیان بر اساس نظر هر ارزیاب تعیین می شود.
4-   امتیازدهی صورت گرفته در جلسه ای گروهی و با حضور ارزیاب ارشد، ارزیاب و کارشناس فنی تائید خواهد شد.

ج -    ارزیابی مستقل  

ارزیابی های مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری و جهت تحلیل و تعیین امتیاز در اختیار کمیته علمی و داوری قرار خواهد گرفت.

د-    ارزیابی نهایی

1-    لیست نهایی متقاضیان ارزیابی شده بر اساس حوزه فعالیت، به کمیته فنی و ارزشیابی ارجاع داده خواهد شد و یادداشت-های مربوطه دریافت می گردد.
2-    ارزیابی نهائی کمیته فنی و ارزشیابی به همراه توضیحات گروه ارزیابان، توسط شورای سیاست گذاری مورد بررسی و تائید نهایی قرار می گیرد.
3-    در صورت دریافت رأی اعتماد از شورای سیاست گذاری، بر اساس الگوی ذیل، رتبه بندی نهایی صورت خواهد گرفت.

در این رتبه بندی نیز به 14 سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را در ارزیابی از مولفه های مدل سلامت سازمانی کسب کرده باشند لوح سلام همان مولفه نیز به آن ها اعطا می شود.

لوح مولفه های سلام در سلامت سازمانی

لوح رهبری سلامت سازمانی سلام

لوح سازماندهی و همآهنگی سلام

لوح حقوق ذینفعان سلام

لوح هوشمندی  سازمانی سلام 

لوح مسئولیت پذیری و پاسخگویی سلام

لوح منابع و شرکاء سلام

لوح اعتبار و سرمایه اجتماعی سلام

لوح یادگیری و نوآوری سلام

لوح قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی سلام

لوح فرهنگ سازمانی سلام

لوح سرمایه انسانی سلام

لوح خشنودی ذینفعان سلام

لوح انگیزش سلام

لوح رویکرد سلامت سازمانی سلام

هزینه های ارزیابی

هزینه های ارزیابی برای متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی مشتمل بر هزینه های ذیل خواهد بود:


1-  ارزیابی توسط کمیته فنی و ارزشیابی
2-  تهیه و ارائه گزارش بازخور ارزیابی
3- اخذ نظر شورای سیاست گذاری
4- اعلام نتیجه به متقاضی


جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام، ضروری است فیش واریزی وجه ثبت نام به حساب اعلام شده از سوی دبیرخانه به همراه فرم پرشده تقاضانامه حاضر به دبیرخانه سلامت سازمانی ایمیل شود. متقاضیانی که مشمول بازدید از محل، توسط ارزیابان شوند، هزینه های سفر و اسکان احتمالی ارزیابان به محل را تحت پوشش قرار خواهند داد.

هزینه بررسی و ارزیابی برای کلیه متقاضیان به صورت ذیل می باشد:


هزینه ارزیابی به حساب انجمن حامیان استاندارد و کیفیت، به شماره حساب  .............شبا ..............  بـانـک.................کد............ واریز و فیش واریزی به ایمیل   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال شود.

فرآیند برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی :

پس از آنکه دبیرخانه سلامت سازمانی، نتیجه ارزیابی را به متقاضی اعلام نمود، دبیرخانه، متقاضی را برای دریافت گواهینامه سلامت سازمانی در حضور هیات مدیره بنیاد دعوت نموده و طی مراسم یادبود به ایشان اعطا می نماید و امیدوار است که حد نصاب امتیازات لازم، برای شرکت در جشنواره اعطای نشان سلام در 27 مهر مطابق با 19 اکتبر، روز سلام و کرامت جهانی )روز جهانی کرامت ( Global Dignity Dayرا داشته باشد

 

نماد سلام

نماد سلام نماد صلح و دوستی و اعتماد و اطمینان است 

فواید دریافت گواهی نامه استفاده از نماد سلام

هر شرکت و یا صنفی که "نماد سلام" را بر روی تولیدات و کالاهای خود درج نماید، نشان دهنده این است که آن کالا، کیفیت قابل قبولی داشته و با اطمینان می توان آن کالا و خدمات را خریداری نمود

دبیرخانه نماد سلام

دبیرخانه شامل:

 • دفتر بازرسان، کارشناسان فنی و ممیزان
 • واحد ارزشیابی و صدور گواهی نامه  "نمادسلام"

 

 پرسشنامه درخواست صدور گواهی  نماد سلام

 

 دبیرخانه  نماد سلام        

پرسشنامه درخواست صدور گواهی

 نماد سلام

 

 

الف) مشخصات کلی شرکت

فارسی:

لاتین:

نام کامل شرکت

تلفن مستقیم:

موبایل:

ایمیل:

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل

نشانی دفتر مرکزی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

نشانی کارخانه:

تلفن:

نمابر:                                                       آدرس سایت شرکت:

نماینده مدیریت:

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

موبایل:                                                                       ایمیل:

 

ب) محصولات تولیدی

نام محصول:

1-

2-

3-

4-

5-

 

ج) اطلاعات پرسنلی و سازمانی

سطح شغلی

تعداد

مدیران و روسا

 

تکنسین ها

 

مهندسین

 

کارکنان

 

کارگران

 

 

صدور گواهی نامه  نماد سلام

گردش کار صدور گواهی نامه  "نماد سلام"

 •  

   

  •    1-  فرم پرسشنامه شماره 1 را که در سایت موجود است، تکمیل کرده  و همراه با تصویر مجوزهای قانونی بند ج  به ایمیل
  •  ارسال نمایید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  •    2-  تکمیل و ارسال فرم قرارداد مابین دبیرخانه نماد سلام  و واحد متقاضی (موجود در سایت)
  •    3-  واریز مبلغ تعیین شده از سوی دبیرخانه، برای صدور گواهی نامه استفاده از نماد سلام و ممیزی شرکت

  تبصره:    در صورت نیاز به آزمایش محصول، تهیه نمونه مورد نیاز توسط کارشناس و ارسال آن به آزمایشگاه الزامی است

  •   4-  بازدید از واحد متقاضی توسط کارشناسان تائید صلاحیت شده
  •   5-  تکمیل پرونده شرکت متقاضی و ارجاع آن به واحد صدور گواهینامه  
  •   6-  صدور گواهی نامه  "نماد سلام"

  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

  مدیر ارتباطات: اکبر حمیدی  0993136883

  مدیر اجرایی:  مهدی حسن زاده 09121432460

  تماس حاصل فرمائید

   

  مراحل تمدید گواهی نامه "نماد سلام "

  • دریافت و بروز رسانی فرم پرسشنامه شماره 1 و ارائه مراحل فوق

   

  هدف مدیریت از دریافت گواهی نامه  "نماد سلام"

  1- اطمینان دادن به مشتریان نسبت به کیفیت کالا و سلامت خدمات و پاسخگو بودن به مشتریان و ذینفعان

  2- توسعه صادرات

  3- افزایش توان رقابتی شرکت ها
 • 4- سایر

معرفی جایزه نشان سلام

نشان سلام، جایزه سلامت سازمانی است.

جایزه " نشان سلام" گذشته از این که سلامت سازمانی را مشخص می کند، در تعاملات به عنوان نماد صلح و دوستی از جمهوری اسلامی ایران به مسلمانان و جامعه جهانی معرفی می شود.

دریافت کننده جایزه "نشان سلام"، اعلام می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه، یا شرکت خود به خوبی پیاده کرده و لایق دریافت جایزه "نشان سلام" می باشد.

"نشان سلام"، به عنوان جایزه به سازمان ها و شرکت های اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، و بانک ها و هتل ها که "گواهینامه سلامت سازمانی" را در طول سال دریافت کرده اند، طی مراسم رسمی در 27 مـهرمـاه مـطابق با 19 اکتبـر هـر سـال کـه مصـادف بـا "روز جهانی سلام و کرامت" است اعطا می گردد.

                                                                                            

اجزاء نشان سلام، طرحی است گرافیکی، با زمینه و طرح اسلیمی سبزرنگ، این نشان پس از کسب امتیازات با شاخص‌های سلامت سازمانی و طی مراسم رسمی به افراد، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها به عنوان جایزه سلامت سازمانی اعطا می‌گردد                                                                                                                                              

عـلامت   مـویـد این اسـت کـه لوگو سـلام در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سـوئیـس تــحت شمـاره   53369/2015 در 7 کـلاس بین المللی به ثبت رسیده است.

 

جشنواره اعطای جایزه نشان سلام

از کسانیکه مفتخر به دریافت "گواهینامه سلامت سازمانی" و "لوح مولفه های  سلام" شده اند در 27 مهر ماه مطابق با 19 اکتبر هر سال در روز سـلام و کرامـت جـهانـی( روز جهانی کرامت) دعوت می شود که در جشنواره اعطای جایزه "نشان سلام" شرکت نمایند.

فقط به یک سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را از مجموع امتیازات کسب کرده باشد، تندیس نشان سلام به عنوان جایزه اعطا خواهد شد.

 

فرآیند برگزاری جشنواره اعطای جایزه نشان سلام

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری جشنواره اعطای جایزه نشان سلام شامل سه مرحله فعالیت می باشد:

الف- قبل از برگزاری جشنواره

1-  سیاستگذاری : تدوین و معرفی طرح و ایجاد سازمان جشنواره

2-  تامین محتوا : شامل سیاستگذاری و تولید محتوای لازم از طریق انتخاب اعضاء، ایجاد مدیریت و برنامه ریزی جلسات کمیته های جشنواره

3-  دبیرخانه : شامل ثبت نام و پذیرش شرکت کنندگان، فعالیت های پشتیبانی و تدارکات جشنواره و مدیریت سامانه  های اطلاعاتی جشنواره

4- تامین مالی و جذب حامیان : شامل تدوین و اجرای استراتژ ی ها و رو شهای مختلف سازماندهی حامیان و جذب نهادها، سازما ن ها و شرکت های داوطلب در طرح ارزیابی

5-  روابط عمومی : شامل اطلاع رسانی، پاسخگویی و تعامل با مخاطبان ملی و بین المللی جشنواره

6-  فعالیت ها ی حوز ه فناوری اطلاعات:  شامل طراحی، را ه انداز ی و نگهداری سایت جشنواره با توجه به ایجاد دبیرخانه دائمی.

ب- در زمان برگزاری

1-  اجرای برنامه های تشریفاتی و هماهنگی با سایر سازما نهای اجرایی

2-  مدیریت سالن ها و نمایشگا هها

3-  پوشش رسانه ای

4-  سایر اقدامات پشتیبانی و لجستیک

ج- پس از برگزاری

1-  اشاعه دستاوردها: شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تدوین و اطلا ع رسانی گزارش نهایی نتایج و دستاور دهای برگزاری جشنواره

2- آموزش همگانی : شامل برگزاری دور ه های کوتا ه مدت و بلندمدت در جهت توسعه و معرفی مفاهیم سلامت سازمانی سلام

3-  رصد اجتماعی:  بررسی و پیگیری دائمی اقدامات هم راستـا و مخـالف با سـلامت سازمانی نهـادها، سـازمـا ن ها و شـرکت ها به عنـوان دید ه بان در حوزه سلامت سازمانی