• Phone +123-456-7890
 • Mail@Fortuneteam.com
 • Apple St, New York, NY 10012, USA

موفقیت مستمر سازمان ها و شرکت ها به دو عامل بستگی دارد: عملکرد عالی و سلامت سازمانی

عملکرد مقطعی سازمان، می تواند به عوامل برون سازمانی بسیاری وابسته باشد ولی حداقل 50 درصد از موفقیت سازمان، ناشی از برقراری سلامت سازمانی است که در کنترل مدیریت سازمان است.

فواید دریافت گواهینامه سلامت سازمانی

سلامت سازمانی عبارت است از: انطباق سازمان با شرایط حال، ساختن آینده سازمان با پیشگیری از فساد، سریعتر از رقبا حرکت کردن و  بازار را در اختیار داشتن، لذا هر سازمان ، موسسه و یاشرکتی که "گواهینامه سلامت سازمانی" را دریافت کند، اعتماد مسئولین، ناظران ، مشتریان، و ذینفعان خود و آحاد جامعه را به همراه دارد.

                             

تشکیلات سلامت سازمانی

chart 1 

 

ارکان سلامت سازمانی

شورای سیاستگذاری  سلامت سازمانی، بالاترین رکن تصمیم گیری را بر عهده دارد و ارکان آن شامل:

 • دبیرخانه 
 • کمیته فنی و ارزشیابی

می باشد. شورای سیاستگذاری، با دعوت از نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی که به سلامت سازمانی ارج می گزارند تشکیل می شود.

شرایط عمومی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه سلامت سازمانی مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.
 
حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه 

متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه معترض باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتباً به كمیته فنی و ارزشیابی ارسال داشته و در این خصوص رأی كمیته فنی و ارزشیابی ملاك عمل قرار خواهد گرفت

تجدید نظر خواهی

فرآیند ارزیابی در مدل سلامت سازمانی بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه از سوی کمیته فنی و ارزشیابی تعیین گردیده ، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان  با آگاهی از این فرآیند حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. 

متقاضیان صرفاً در صورتی كه در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه  سلامت سازمانی درخواست كنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید..


 
مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه  سلامت سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است

معیارهای ارزیابی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی 

14 شاخص ارزیابی سلامت سازمانی عباتنداز:

1- هوشمندی سازمانی

2- جهت گیری 

3- رهبری

4- اعتبار و سرمایه اجتماعی

5- فرهنگ سازمانی

6- انگیزش

7- سازماندهی و هماهنگی

8- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

9- یادگیری و نوآوری 

10- سرمایه انسانی 

11- حقوق ذینفعان 

12- منابع و شرکا

13-قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی

14-خشنودی ذینفعان

مراحل بررسی و هزینه ها

مراحل بررسی و هزینه های سازمان های متقاضی مشارکت در گواهینامه سلامت سازمانی در 7 مرحله تدوین گردیده است:

 • فراخوان عمومی طی بخشنامه ای حاوی معیارها و روش و فرم معرفی نامه و نیز اطلاع کتبی به کلیه ارگان ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات و شرکت های متقاضی و شاخص
 • جمع آوری معرفی نامه ها
 •  بررسی معرفی نامه ها و اعلام اسامی متقاضیان
 •  جمع آوری اظهارنامه و مدارک
 • بررسی، صحه گذاری و امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی توسط کمیته ارزیابان
 •  اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری در خصوص گزارش های کمیته ارزیابان
 •  ارائه گزارش نهایی ارزیابی


به موجب امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی، مراحل ذیل پیش بینی شده است:

الف -    شناسایی سازمان ها و شرکت های متقاضی

1-    معرفی‌نامه‌ها از طریق فراخوان عمومی در روزنامه و همچنین سایت دبیرخانه سلامت سازمانی دریافت می شود. در این فراخوان سازمان ها و شرکت های واجد شرایط با ذکر دلایل توجیهی خود در خصوص معیارهای اعلام شده به دبیرخانه معرفی می شوند.
2-    سازمان ها و شرکت های متقاضی گواهینامه سلامت سازمانی بصورت داوطلب خود را به دبیـرخانه  معـرفی می نمایند.

ب -    ارزیابی سوابق بر اساس اصل خوداظهاری

1-   پس از تعیین متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی ، نامه ای رسمی به همراه فرم سوابق برای منتخبین ارسال می گردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه  عودت دهند.
2-    متعاقباً سوابق و مدارک دریافتی، مورد بررسی کمیته ارزیابان گواهینامه قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با متقاضیان اقدام خواهد شد.
3-    امتیازدهی خام به هر یک از عوامل اظهار شده متقاضیان بر اساس نظر هر ارزیاب تعیین می شود.
4-   امتیازدهی صورت گرفته در جلسه ای گروهی و با حضور ارزیاب ارشد، ارزیاب و کارشناس فنی تائید خواهد شد.

ج -    ارزیابی مستقل  

ارزیابی های مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری و جهت تحلیل و تعیین امتیاز در اختیار کمیته علمی و داوری قرار خواهد گرفت.

د-    ارزیابی نهایی

1-    لیست نهایی متقاضیان ارزیابی شده بر اساس حوزه فعالیت، به کمیته فنی و ارزشیابی ارجاع داده خواهد شد و یادداشت-های مربوطه دریافت می گردد.
2-    ارزیابی نهائی کمیته فنی و ارزشیابی به همراه توضیحات گروه ارزیابان، توسط شورای سیاست گذاری مورد بررسی و تائید نهایی قرار می گیرد.
3-    در صورت دریافت رأی اعتماد از شورای سیاست گذاری، بر اساس الگوی ذیل، رتبه بندی نهایی صورت خواهد گرفت.

در این رتبه بندی نیز به 14 سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را در ارزیابی از مولفه های مدل سلامت سازمانی کسب کرده باشند لوح سلام همان مولفه نیز به آن ها اعطا می شود.

لوح مولفه های سلام در سلامت سازمانی

لوح رهبری سلامت سازمانی سلام

لوح سازماندهی و همآهنگی سلام

لوح حقوق ذینفعان سلام

لوح هوشمندی  سازمانی سلام 

لوح مسئولیت پذیری و پاسخگویی سلام

لوح منابع و شرکاء سلام

لوح اعتبار و سرمایه اجتماعی سلام

لوح یادگیری و نوآوری سلام

لوح قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی سلام

لوح فرهنگ سازمانی سلام

لوح سرمایه انسانی سلام

لوح خشنودی ذینفعان سلام

لوح انگیزش سلام

لوح رویکرد سلامت سازمانی سلام

هزینه های ارزیابی

هزینه های ارزیابی برای متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی مشتمل بر هزینه های ذیل خواهد بود:


1-  ارزیابی توسط کمیته فنی و ارزشیابی
2-  تهیه و ارائه گزارش بازخور ارزیابی
3- اخذ نظر شورای سیاست گذاری
4- اعلام نتیجه به متقاضی


جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام، ضروری است فیش واریزی وجه ثبت نام به حساب اعلام شده از سوی دبیرخانه به همراه فرم پرشده تقاضانامه حاضر به دبیرخانه سلامت سازمانی ایمیل شود. متقاضیانی که مشمول بازدید از محل، توسط ارزیابان شوند، هزینه های سفر و اسکان احتمالی ارزیابان به محل را تحت پوشش قرار خواهند داد.

هزینه بررسی و ارزیابی برای کلیه متقاضیان به صورت ذیل می باشد:


هزینه ارزیابی به حساب انجمن حامیان استاندارد و کیفیت، به شماره حساب  .............شبا ..............  بـانـک.................کد............ واریز و فیش واریزی به ایمیل   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ارسال شود.

فرآیند برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی :

پس از آنکه دبیرخانه سلامت سازمانی، نتیجه ارزیابی را به متقاضی اعلام نمود، دبیرخانه، متقاضی را برای دریافت گواهینامه سلامت سازمانی در حضور هیات مدیره بنیاد دعوت نموده و طی مراسم یادبود به ایشان اعطا می نماید و امیدوار است که حد نصاب امتیازات لازم، برای شرکت در جشنواره اعطای نشان سلام در 27 مهر مطابق با 19 اکتبر، روز سلام و کرامت جهانی )روز جهانی کرامت ( Global Dignity Dayرا داشته باشد