• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

معرفی جایزه نشان سلام

نشان سلام، جایزه سلامت سازمانی است.

جایزه " نشان سلام" گذشته از این که سلامت سازمانی را مشخص می کند، در تعاملات به عنوان نماد صلح و دوستی از جمهوری اسلامی ایران به مسلمانان و جامعه جهانی معرفی می شود.

دریافت کننده جایزه "نشان سلام"، اعلام می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه، یا شرکت خود به خوبی پیاده کرده و لایق دریافت جایزه "نشان سلام" می باشد.

"نشان سلام"، به عنوان جایزه به سازمان ها و شرکت های اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، و بانک ها و هتل ها که "گواهینامه سلامت سازمانی" را در طول سال دریافت کرده اند، طی مراسم رسمی در 27 مـهرمـاه مـطابق با 19 اکتبـر هـر سـال کـه مصـادف بـا "روز جهانی سلام و کرامت" است اعطا می گردد.

                                                                                            

اجزاء نشان سلام، طرحی است گرافیکی، با زمینه و طرح اسلیمی سبزرنگ، این نشان پس از کسب امتیازات با شاخص‌های سلامت سازمانی و طی مراسم رسمی به افراد، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها به عنوان جایزه سلامت سازمانی اعطا می‌گردد                                                                                                                                              

عـلامت   مـویـد این اسـت کـه لوگو سـلام در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سـوئیـس تــحت شمـاره   53369/2015 در 7 کـلاس بین المللی به ثبت رسیده است.

 

جشنواره اعطای جایزه نشان سلام

از کسانیکه مفتخر به دریافت "گواهینامه سلامت سازمانی" و "لوح مولفه های  سلام" شده اند در 27 مهر ماه مطابق با 19 اکتبر هر سال در روز سـلام و کرامـت جـهانـی( روز جهانی کرامت) دعوت می شود که در جشنواره اعطای جایزه "نشان سلام" شرکت نمایند.

فقط به یک سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را از مجموع امتیازات کسب کرده باشد، تندیس نشان سلام به عنوان جایزه اعطا خواهد شد.

 

فرآیند برگزاری جشنواره اعطای جایزه نشان سلام

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری جشنواره اعطای جایزه نشان سلام شامل سه مرحله فعالیت می باشد:

الف- قبل از برگزاری جشنواره

1-  سیاستگذاری : تدوین و معرفی طرح و ایجاد سازمان جشنواره

2-  تامین محتوا : شامل سیاستگذاری و تولید محتوای لازم از طریق انتخاب اعضاء، ایجاد مدیریت و برنامه ریزی جلسات کمیته های جشنواره

3-  دبیرخانه : شامل ثبت نام و پذیرش شرکت کنندگان، فعالیت های پشتیبانی و تدارکات جشنواره و مدیریت سامانه  های اطلاعاتی جشنواره

4- تامین مالی و جذب حامیان : شامل تدوین و اجرای استراتژ ی ها و رو شهای مختلف سازماندهی حامیان و جذب نهادها، سازما ن ها و شرکت های داوطلب در طرح ارزیابی

5-  روابط عمومی : شامل اطلاع رسانی، پاسخگویی و تعامل با مخاطبان ملی و بین المللی جشنواره

6-  فعالیت ها ی حوز ه فناوری اطلاعات:  شامل طراحی، را ه انداز ی و نگهداری سایت جشنواره با توجه به ایجاد دبیرخانه دائمی.

ب- در زمان برگزاری

1-  اجرای برنامه های تشریفاتی و هماهنگی با سایر سازما نهای اجرایی

2-  مدیریت سالن ها و نمایشگا هها

3-  پوشش رسانه ای

4-  سایر اقدامات پشتیبانی و لجستیک

ج- پس از برگزاری

1-  اشاعه دستاوردها: شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تدوین و اطلا ع رسانی گزارش نهایی نتایج و دستاور دهای برگزاری جشنواره

2- آموزش همگانی : شامل برگزاری دور ه های کوتا ه مدت و بلندمدت در جهت توسعه و معرفی مفاهیم سلامت سازمانی سلام

3-  رصد اجتماعی:  بررسی و پیگیری دائمی اقدامات هم راستـا و مخـالف با سـلامت سازمانی نهـادها، سـازمـا ن ها و شـرکت ها به عنـوان دید ه بان در حوزه سلامت سازمانی