• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

نشست ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها

 

 

 

 

         کنفرانس بین المللی

مدیریت کیفیت در معادن ایران

             پائیز  1403