• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

"سلامت سازمانی" یک فرآیند ساختارمند است و مثل بدن انسان به تدریج رشد می کند. اگر قرار است سلامت به سرعت پرورش یابد و رشد کند، باید به طور مرتب تحت نظارت و اندازه گیری باشد. روزهایی که ابتدا نظرسنجی انجام می شد و سپس 12 ماه برای بررسی مجدد آن صبر می کردند، تمام شده است. این استراتژی سنجش آنی که به حلقه های بازخورد سریع نیازمند است، تاکید می کند که کجا باید اصلاحات صورت بگیرد و فرسودگی انجام نظر سنجی کاهش یابد. جلسات هفتگی با تیم های مختلف به گرفتن بازخوردهای فوری منجر می شود و عملکرد یک پارچه و بازبینی های مداوم، نشان می دهد سلامت سازمان چگونه در واکنش به اقدامات انجام شده، رشد کرده است. سپس رهبران سازمانی، به عنوان معماران سازمان، تلاش می کنند تا ارتقای سلامت سازمان را با تغییرات اعمال کنند. سازمان هایی که عملکرد خوبی دارند به رهبرانی نیازمندند که بتوانند عملکرد سلامت سازمان را در یک راستا مدیریت کنند.