• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

مدیران بیشتر شرکت ها بر روی اموری کـه در بازه هـای زمانـی کوتـاه، بازده مالـی مناسبـی داشتـه باشـد، سرمایه گذاری های سنگین انجام می دهند، اما آنچـه آنـان نادیـده می گیـرند، سـرمایـه گـذاری بـر روی "سلامت سازمانی" است، یعنی سرمایه گذاری بر روی سازمانی که لازم است امروز ساخته شود تا فردا پایدار بماند و همچنین اطمینان بخشیدن به افراد، در باره آینده سازمان که در بلند مدت موفقیت آن تضمین شده است. سازمان ها برای دستیابی به سرآمدی پایدار باید سالم باشند، این امر بدین معناست که آنها باید فعالانه عملکرد و سلامت سازمان خود را مدیریت کنند.

بدون شک عملکرد خوب عاملی ضروری برای موفقیت است، اما سلامت نیز امری حیاتی است. هیچ سازمانی بدون سلامت مناسب نمی تواند برای مدت طولانی کامیاب و شکوفا باشد. حداقل 50 درصد موفقیت سازمان شما در بلند مدت ناشی از سلامت آن است و این خبر خوبی است زیرا بر خلاف بسیاری از عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر عملکرد، مانند تغییر در رفتار مشتریان، حرکت های رقابتی و اعمال مقررات و دستورهای دولت، سلامت سازمانی چیزی است که شما می توانید آن را کنترل کنید.