• تلفن: 88985740 - 88985359
 • info@ssqa.ir
 • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

مهندسی اجرا با الگوی سلامت سازمانی

بررسی سازمان ها و شرکت هایی که در فهرست های معتبر رتبه بندی هستند، نشان می دهد با تغییر مدیران ارشد، در اغلب این سازمان ها، واحد فروش دچار افت در عملیات منجر به فروش شده و لذا شاخص فروش، به عنوان اصلی ترین شاخص برای رتبه بندی در چنین فهرست های معتبری، کاهش یافته و جدا از ضرر مالی، رتبه آنان نیز تنزل می یابد و این امر فرصتی است مناسب برای رقبا تا از همتایان خود پیشی بگیرند.

چه راهکاری وجود دارد؟ پاسخ این است: استفاده از "مهندسی اجرا با الگوی سلامت سازمانی"

با دستیابی به "مهندسی اجرا" مدیران آگاه می شوند که:

 • شاخص رفتار اجرایی کارکنان چگونه است؟
 • شاخص های بیان کننده توان اجرایی شما در کار، چه میزان است؟
 • مهم ترین موانع اجرایی از دید همکاران و کارکنان سازمان کدامند؟
 • شاخص " تمرکز بر مهم ترین اهداف" در لایه مدیریتی تا چه حدی است؟
 • و .............

نتایج قابل انتظار از کاربرد مهندسی اجرا با الگوی سلامت سازمانی:

 • افزایش قابل توجه ارتباطات موثر بر فروش
 • افزایش قابل توجه نرخ موفقیت در فروش
 • توسعه مهارت بر قراری ارتباط هدفمند با مشتری
 • و ..........