• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

بهترین روش برای اداره یک کسب و کار، ایجاد تعادل بین عملکرد کوتاه مدت و سلامت بلند مدت است، و برای اجرای سلامت سازمانی سه اصل وجود دارد:

اصل اول این است که " عملکرد و سلامت سازمانی از اهمیت همسانی برخوردارند و می توان با جدیت و یکسان آن ها را مدیریت کرد و مورد سنجش قرار داد."

اصل دوم این است که " از همین امروز باید فکری به حال مدیریت عملکرد و سلامت سازمانتان بکنید." تحقیق نشان می دهد که حداقل نیمی از توان عملکرد آتی سازمانتان در گرو نحوه اعمال مدیریت امروز شما در عرصه سلامت سازمانتان است.

اصل سوم این است که" تا تغییری در رفتار پدید نیاید، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد." تبعیت از این اصل این است که به رفتارهای خود واقف شویم و از اموری که می توانند سد راه کوشش ما برای دستیابی به نتایج دلخواهمان شوند، آگاهی یابیم.

تجربه نشان می دهد که اگر سه اصل فوق را از طریق رویکرد 5 چارچوب زیر در میدان عمل بکار گیرید، مستقل از حوزه صنعت سازمان خود برای حفظ برتری عملکرد آن و رهبری خود قدم در راه صحیحی گذاشته اید.

اجرای تحول در عملکرد و سلامت سازمان

 

 

     عملکرد

1-خواست 

به کجا می خواهیم برویم؟

2- ارزیابی

تا چه حد برای رسیدن  به مقصود سازمان آماده ایم؟                         

3- معماری

برای رسیدن به مقصد چه باید بکنیم؟               

4- عمل

چگونگی آغاز تا پایان اجرا را مدیریت کنیم؟

5- پیشرفت

چگونه بطور مستمر در مسیر تحول پیش خواهیم رفت؟

    سلامت

ارکان و ضروریات   سلامت

فرآیند کشف

مدل تاثیرگذاری

موتور تغییر

رهبری متمرکز