• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

در شرایط پر تلاطم امروز حفظ و ایجاد سازمان هایی که بتوانند خود را در امواج سهمگین تغییرات سرپا نگهدارند، کاری بس دشوار است. سازمان های ایرانی نیز در بسیاری از زمان ها به دنبال برتری در بازار بوده اند و مدتی نیز نام آنها بر سر زبان ها بود، اما بعد از چند سال، نامی از آن ها باقی نمانده است.

برای باقی ماندن و بقای سازمان راه حل چیست؟  چه باید انجام دهیم؟ من چه باید بکنم؟

موضوعی که در مدل"سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی" تاکید شده، موضوع"سلامت سازمانی" است.

سلامت سازمانی، قابلیت همسو کردن، اجرا و بازسازی را با سرعتی بالاتر از سرعت رقبا دارد و می تواند در طول زمان، عملکرد برتر سازمان را حفظ کند و برای سنجش "سلامت سازمانی" 14 مولفه که قابل اندازه گیری است به شما معرفی می شود. مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی در وهله اول، بینشی نو به مدیران و کارشناسان سازمان ها می دهد و در مرحله بعد هم یک راهنمای عملیاتی گام به گام است.

ما انتظار داریم مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت ها توجه ویژه ای به موضوع سلامت سازمانی خود داشته تا بتوانیم شاهد تداوم حضور و برتری آن ها در عرصه داخلی و خارجی باشیم. 

Model Taali Salaam