• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

شرکت ها اغلب اعلام می کنند، اجرای سلامت سازمانی یک ایده عالی است، اما برای تحقق اهداف کوتـاه مدت آن ها، یک ضرورت نیست. هم چنین آن ها نگران کارهای زیادی هستند که باید انجام دهند. ما این واکنش ها را صحیح ندانسته و جهت دهی می کنیم. یک طرح توسعه سلامت سازمانی متمرکز، باید به شرکت ها و سازمان ها کمک کند تا به اهداف کوتاه مدت شان هم برسند. این نباید یک کار اضافی باشد. فقط باید شیوه برقراری ارتباط، گفتگو و در گیر کردن کارکنان را باز تعریف کنیم. باید بینش و ماموریت سازمان و شرکت را به شیوه ای که به کارکنان بگوید در همان جهت حرکت کنند به اشتراک بگذاریم، مهم تر از همه این ها، باید سبک جدیدتر و موثرتر مدیریت، اجرا و نوآوری را بکار ببریم. کارکردن روی سلامت سازمان نتیجه بخش اسـت و ایـن نتیـجـه می تواند خیلی سریع بدست آید.